Psychologické poradenství a diagnostika Manažerská a profesní diagnostika Dopravně-psychologické vyšetření řidičů Psychologická praxe Psycholog

Manažerská a profesní diagnostika

Manažerská a profesní diagnostika

Nabízím psychologické posouzení pomocí cíleně sestavených sad klasických standardizovaných psychodiagnostických testů typu „tužka-papír“ – a to za účelem popisu individuálních předpokladů pro výkon manažerských, expertních, administrativně-konzultantských, obchodních, týmových a dalších náročnějších pracovních pozic a rolí. Prostřednictvím psychodiagnostiky je možné doporučit vhodné profesní směřování, které bude v souladu se strukturou nadání, se zájmy a s osobnostními dispozicemi klienta.

Možnost kombinace s online psychometrickými testy

Pro plány rozsáhlejších firemních projektů odkazuji na společnost Verita Diagnostics s.r.o., ve které působím jako jednatel, a která zákazníkům poskytuje standardizované online testy osobnostních a výkonových předpokladů a mj. i sofistikované analýzy prediktivní validity používaných metod. Online testování i klasický přístup k psychologické diagnostice lze kombinovat s tím, že online testování je praktičtější využívat pro plošnou úroveň analýzy (např. jako součást předvýběru v rámci výběrového řízení) a klasické metody „tužka-papír“ u užšího výběru respondentů, u nichž je třeba ověřovat hypotézy, vzešlé z výsledků online testování, a u kterých lze účelně využívat flexibilního sestavení diagnostické testové baterie se záměrem podrobněji odpovědět na specifické otázky zákazníka.

Nabídka psychodiagnostických postupů a výstupních zpráv

Níže představuji svou nabídku profesně orientované psychodiagnostiky, která je v individuální formě vhodná pro jednotlivce i pro firemní klienty. Skupinová forma šetření je zacílena na firemní klienty a může být po domluvě realizována na vhodném místě, které určí zákazník.

Přehled metod a výstupních zpráv:

Výstupní zpráva Co je zjišťováno Forma posouzení Vhodné využití

Základní posouzení pracovního potenciálu

Osobnostní styl

Sebeřízení

Schopnosti úsudku

Pozornost a krátkodobá paměť

Individuální i skupinová Součást výběrových řízení na administrativní, konzultantské, obchodní pozice a pozice nižšího managementu

Posouzení osobnostních předpokladů pro manažerské pozice

Výkonová motivace

Konstruktivní myšlení

Vztahový styl

Preferovaný styl řízení

Sebedůvěra

Rizikové osobnostní vlastnosti

Individuální i skupinová Součást výběrových řízení na manažerské pozice

Posouzení kognitivně-výkonových předpokladů pro náročné pozice

Podrobný profil schopností rozumového nadání dle CHC teorie

Schopnost učení

Pracovní paměť a pozornost

Individuální Součást výběrového řízení na expertní a manažerské pozice; vhodný doplněk posuzování profesní orientace

Základní posouzení profesní orientace u dospělých

Osobnostní profil

Zájmové preference s ohledem na pracovní oblast

Vztahový styl a předpoklady pro individuální vs. týmovou práci

Individuální Kariérní plánování ve firmách, rozhodování o profesní orientaci u absolventů a lidí, kteří uvažují o kariérních změnách

Detailní popis metod a výstupních zpráv:

Základní posouzení pracovního potenciálu

Psychologické posouzení je zaměřeno na osobnostní i výkonové předpoklady pro výkon široké škály pracovních pozic, které vyžadují interakci s jinými lidmi, konstruktivní přístup k řešení problémů a dostatečnou úroveň rozumových předpokladů (obecné rozumové předpoklady i usuzování ve verbální oblasti, které odráží znalostní a kulturní úroveň), krátkodobé paměti a pozornostního výkonu. Testové posouzení tohoto typu je vhodné zařadit jako součást výběrových řízení na administrativní, konzultantské a obchodní pozice, a také na pozice nižšího a liniového managementu. Osobnostní část posouzení pokrývá produktivnost osobnostního stylu a výkonová část dokáže odlišit pracovníky, kteří by měli zvýšenou tendenci chybovat nebo ulpívat na neefektivních řešeních. Z hlediska zařazení tohoto psychologického testování do výběrového řízení je rozumné jej využívat např. u kandidátů, kteří již prošli předvýběrem na základě selekce životopisů. Sadu těchto metod je možné zužitkovat také jako prostředek k vyhledávání lidí s rozvinutým potenciálem mezi stávajícími pracovníky (tzv. talentů). Trvání individuální administrace: 2-2,5 hodiny. Základní posouzení pracovního potenciálu nabízím i ve zjednodušené screeningové formě, u které je možné využít skupinové administrace (až 15 osob, trvání 1,5 hodiny).

Posouzení osobnostních předpokladů pro manažerské pozice

Jedná se o sadu osobnostních dotazníků, které dokáží detekovat rizikové vlastnosti, které mohou bránit produktivitě při práci s týmy a při realizaci komplexních úkolů, které souvisejí s výkonem nejzodpovědnějších manažerských pozic (střední a vyšší management). Výběr psychologických metod umožňuje přesněji popsat, jaké pracovní podmínky respondent preferuje a v jakém prostředí bude snáze uplatňovat své silné stránky. Tato sada testových metod může být zadávána i u "talentů" a klientů na pozicích nižšího managementu, u kterých je plánován profesní postup na vyšší pozice. Trvání administrace metod: 3-4 hodiny. Screeningově je možné využít stručnější skupinově administrovanou sadu metod (trvání: 2-3 hodiny).

Posouzení kognitivně-výkonových předpokladů pro náročné pozice

Sestava psychodiagnostických metod, které postihují jak strukturu rozumového nadání, tak paměťové schopnosti a pozornostní funkce (i s ohledem na relativní silné a slabší stránky, proto je vhodné kombinovat např. s diagnostikou profesní orientace nebo s posouzením osobnostních předpokladů pro manažerské pozice). U klíčových silných stránek je využíván přístup Cross Battery k zajištění co nejspolehlivějšího ověření platnosti naměřených výsledků. Doba administrace: 2,5-4 hodiny.

Základní posouzení profesní orientace u dospělých

Sada psychodiagnostických dotazníků, které umožňují rozpoznat základní preferenční nastavení s ohledem na charakteristiky oboru a činnosti, kterým by se respondent mohl věnovat. Měřeny jsou také osobnostní předpoklady pro širokou škálu pracovních zaměření. Doba administrace: 1,5-2 hodiny. Vhodné kombinovat s posouzením kognitivně-výkonových předpokladů.