Psychologické poradenství a diagnostika Manažerská a profesní diagnostika Dopravně-psychologické vyšetření řidičů Psychologická praxe Psycholog

Psychologické poradenství a diagnostika

Psychologické poradenství a diagnostika

Různí lidé mají různé představy o tom, jak jim psycholog může pomoci. Někdo preferuje svobodné sebeobjevování, při kterém je psychologem nenásilně doprovázen, jiný si přeje odvážně se konfrontovat s „tvrdšími daty“, jako jsou např. výsledky psychologických testů, na základě nichž se chce dozvědět více o svých předpokladech pro řešení životních výzev. Nabízím proto více možností, jak dospět k úlevě od obtíží a jak přistupovat k poznávání sebe sama.

Individuální psychologické konzultace

Dlouhodobě se zabývám vedením psychologických konzultací u klientů s osobními starostmi a obtížemi, jako je např. zklamání ve vztazích, opakující se typy konfliktních situací, nižší sebedůvěra, nejistota ohledně dalšího životního směřování, vyrovnávání se se ztrátami. Mnohdy jsou při konzultacích oslovována témata jako je osamostatnění se, hledání sebe sama, upevnění vlastní identity, smysluplná náplň času, rozhodování o životní změně, a také způsoby chování, které si klient chce osvojit.

Jak to obvykle probíhá?

Nejprve se sejdeme a pokusíme se vzájemně trochu poznat a vyjasnit očekávání (toto setkání může vyústit např. i v doporučení jiné odborné pomoci).

Následují 1-2 sezení zaměřená na životní historii klienta.

Posléze společně stanovíme časový plán dalších návštěv s jasnějším uchopením cíle konzultací, možný je kontrolní rozhovor o smysluplnosti spolupráce pro klienta po pěti sezeních.

Při dlouhodobějších vztahových obtížích a chroničtějších úzkostných a psychosomatických symptomech lze očekávat střednědobou až dlouhodobou docházku s trváním kolem/nad 50-100 hodin.

Individuální konzultace propojené s psychologickou diagnostikou

Člověk se třeba trápí v práci se zadáváním dat do počítače, nadřízený jej často upozorňuje na chyby. Je tento problém způsoben únavou z přepracování nebo skleslou náladou a proto i zhoršenou pozorností? Nebo je možné i to, že neustoupily všechny projevy poruchy pozornosti, která daného člověka sužovala v dětství? Na otázky tohoto typu může odpovědět vhodně zvolená sada psychodiagnostických metod v kombinaci s rozhovorem o životní historii klienta.

Jako praktické se jeví např. toto využití psychologické diagnostiky s následnými doporučeními:

Analýza schopnosti zvládat zátěž a reakce na změny – umožňuje rozpoznat, jaké situace mohou klienta rozrušit a jakým stylem jedná ve stresu. To může být nosným tématem pro rozhovor, ze kterého mohou vyplynout doporučení, jak se pokusit stres minimalizovat a jak jednat, když už je člověk pod tlakem.

Rozbor převažujících stylů myšlení s ohledem na jejich pozitivní a dezorganizující vliv na rozhodování – pomocí jednoduchého standardizovaného dotazníku je možné se dozvědět více o tom, jak konstruktivně nebo naopak neefektivně člověk myslí a co by mohl dělat pro to, aby svá očekávání a postoje lépe sladil s realitou a zároveň dokázal ocenit sebe sama.

Analýza silných a slabých stránek myšlení a paměti, tj. diagnostika výkonových předpokladů – cca dvou- až tříhodinové vyšetření dokáže identifikovat nadání a rezervy v kognitivní oblasti, což lze využít např. při rozhodování o oboru studia, o pracovním zaměření, volbě kurzů, a také při plánování, na které situace bude třeba se důsledněji připravovat.

Identifikace kritických míst ve vztazích s lidmi – jedná se o uplatnění sady osobnostních dotazníků, které dokáží popsat individuální styl jednání s druhými. Člověk se tak může dozvědět o tom, jaká očekávání vůči lidem u něj převažují a jaké vztahové situace jsou pro něj náročnější. Pokud jsou určité interpersonální vlastnosti příliš zdůrazněny a jiné naopak nevyjádřeny, může se člověk dostávat do častějších konfliktů nebo situací, kdy se cítí být druhými využíván. Analýza interpersonálního stylu může být odrazovým můstkem pro cílené psychologické konzultace, zaměřené na reflexi a případnou úpravu vztahového stylu.

Psychologickou diagnostiku je možné zužitkovat takto flexibilně k zodpovězení specifických otázek klienta. Následující konzultace mohou více ozřejmit, jak aplikovat zjištění z psychodiagnostiky pro osobní rozvoj.

Cílené individualizované programy zaměřené na nácvik dovedností

Jde o programy sestávající z desíti jasně strukturovaných individuálních sezení, jejichž cílem je osvojit si užitečné dovednosti a styly jednání. Důraz je tak kladen na vstupní diagnostiku, názornost, nácvik, doplňkové studijní materiály a přizpůsobení programu individualitě klienta.

Nabízím tyto základní rozvojové programy:

Asertivní komunikace – program začíná vstupním rozhovorem a diagnostikou vztahového stylu, následují sezení, zaměřená na posílení schopnosti vyjadřovat vlastní potřeby a nároky přirozeným, nenásilným způsobem, ovšem tak, aby byl člověk „slyšen“. Program je doplněn také doporučenými aktivitami, které je třeba zkoušet mimo samotná sezení s cílem trénovat asertivní styl jednání – aktivity jsou voleny tak, aby klienta ani jeho blízké nevystavovaly nadměrné zátěži a aby svou obtížností odpovídaly reálným možnostem. Cílem programu je osvojit si efektivnější styl komunikace a posílit tak vlastní potenciál pro osvobození se z nevyhovujících interakcí a pro snazší zvládání jednání s obtížnějšími komunikačními partnery.

Zvládání stresové zátěže – program začíná rozhovorem o životním stylu a vlivu stresu na život klienta, administrovány jsou také psychodiagnostické metody zaměřené na analýzu schopností zvládání zátěže a na popis typu stresorů, s nimiž se klient nejčastěji setkává. Na to navazuje nácvik efektivní relaxační techniky (pro prevenci a dlouhodobé působení i pro rychlou redukci úzkosti), a také doporučení s ohledem na příp. úpravu životního stylu a způsobu řešení zátěžových situací.